El Sistema de Reciclatge

Reciclatge d'Envasos

Amb l’objecte de prevenir i reduir el potencial impacte sobre el medi ambient dels residus d’envasos, la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos, que incorpora al nostre ordenament jurídic intern la Directiva 94/62/CE, trasllada als envasadors l’obligació de gestionar adequadament els residus que generen els seus productes envasats un cop consumits. Per a això, l’esmentada llei proposa d’inici dos sistemes de gestió de residus d’envasos d’origen domèstic.

En el cas de la Comunitat Valenciana, s’ha optat pel model del Sistema Integrat de Gestió, oferint així una alternativa de gestió basada en la col·laboració entre l’administració pública, els envasadors, els canals de distribució i el consumidor final.

Els SIGS d’envasos

A continuació presentem els diferents SIG de residus d’envasos que operen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i et convidem a visitar les seves diferents pàgines web per conèixer amb més detall a quin tipus de residu dirigeixen la seva activitat, consells per col·laborar en el seu correcte reciclatge, localització dels punts de dipòsit, etc.

Reciclatge d'Aparells Elèctrics i Electrònics

Fins no fa molts anys, els Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics s’eliminaven mitjançant la seva incineració o tirant-los a abocadors sense sotmetre’ls a processos de descontaminació ni de recuperació. Es fa necessari buscar l’equilibri per a la correcta gestió!

Els avanços tècnics i tecnològics de les últimes dècades han afavorit en gran mesura que ens trobem amb un ampli i cada vegada més variat conjunt d’aparells elèctrics i electrònics. Però això ha suposat també que les alternatives de gestió dels RAEE i les seves possibilitats de reciclatge en compliment de la normativa resulten complexes i costoses.

El Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, estableix que els productors d’AEE són els responsables del compliment d’aquesta normativa. Els Sistemes Integrats de Gestió de RAEE (SIG) són les entitats encarregades d’oferir a les empreses productores la cobertura necessària per garantir la correcta gestió, recuperació i reciclatge dels RAEE.

Los SIGS de RAEE

A continuació presentem els diferents SIG de RAEE que operen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i et convidem a visitar les seves diferents pàgines web per conèixer amb més detall a quin tipus de residu dirigeixen la seva activitat, consells per col·laborar en el seu correcte reciclatge, localització dels punts de dipòsit, etc.

Residus d'envasos de medicaments

La indústria farmacèutica ha constituït un SIG propi per a la gestió dels residus d’envasos de medicaments que es generen en els domicilis particulars l’entitat gestora és SIGRE.

A la Comunitat Valenciana SIGRE va començar a funcionar a manera de prova pilot al novembre de 2001 a la província de Castelló. Un cop validat el seu correcte funcionament es va implantar al març de 2002 a les províncies d’Alacant i València, després d’haver obtingut l’autorització administrativa com a SIG mitjançant Resolució de la Direcció General d’Educació i Qualitat Ambiental de 28 d’abril de 2001. Aquesta autorització ha estat renovada periòdicament en iguals termes.

SIGRE posa a disposició dels ciutadans un sistema de recollida separada perquè els residus d’envasos de medicaments no es barregin amb la resta de residus domèstics i d’aquesta manera assegurar un tractament adequat donades les seves característiques. A continuació es descriu el flux de residus d’envasos de medicaments segons el model de gestió de SIGRE:

Com en el cas dels envasadors adherits al sistema ECOEMBES i ECOVIDRIO, els laboratoris farmacèutics adherits a SIGRE, paguen per cada envàs de medicament posat al mercat i identifiquen tots els seus envasos mitjançant un símbol propi. En aquest cas el símbol acreditatiu és el Punt SIGRE que es mostra en la següent figura.

La distribució farmacèutica aporta la logística, és a dir, és l’encarregada de recollir des de les oficines de farmàcies les bosses que contenen els residus d’envasos de medicaments que els ciutadans han anat dipositant en elles. A la figura següent es mostra el tipus de contenidor del punt SIGRE.

Un cop recollits, els residus d’envasos es traslladen a magatzems intermedis i es transfereixen a contenidors estancs. Aquests contenidors són retirats dels magatzems per gestors autoritzats de residus, els quals els traslladen a la planta de selecció i classificació de residus d’envasos de medicaments, situada a Cerceda (La Corunya).